Szybki Kontakt
Strona główna - Adwokat Suwałki - Mateusz Ochtera
Adwokat Suwałki Mateusz Ochtera. Sprawy cywilne, także rodzinne i majątkowe. Rozwód, podział majątku, dział spadku. Jestem w centrum Suwałk.
14468
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14468,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-11.0.0,qode-theme-ver-11.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Adwokat Suwałki Mateusz Ochtera

strona główna

Szanowni Państwo,
cieszy mnie fakt, że znaleźli się Państwo na stronie internetowej mojej kancelarii adwokackiej, gdyż celem prowadzonej przeze mnie kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, a także wspieranie ich w podejmowaniu trudnych decyzji. Pełne zaangażowanie oraz nowoczesne standardy obsługi prawnej pozwalają sprostać oczekiwaniom klientów. Pragnę zagwarantować moim Klientom bezpieczeństwo prawne oraz realne oszczędności finansowe . Niemniej jednak równie istotne jest także poświęcenie należytej uwagi i czasu w celu posiadania przez Państwa pełnej świadomości o aktualnej sytuacji prawnej.

 

Wykonywanie zawodu adwokata często wiąże się z niesieniem pomocy prawnej w trudnych momentach i dlatego satysfakcja z rozwiązania problemu stanowi podstawę prowadzonej przeze mnie kancelarii. Z kolei wiedza, doświadczenie, rzetelność, zaangażowanie i klarowna komunikacja to cechy niezbędne do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej. Właśnie na podstawie tych fundamentów staram się z Państwem współpracować tak, aby zapewnić ochronę wszelkich praw przed Sądem. Pragnę najpierw zrozumieć sytuację mojego Klienta, by następnie wesprzeć go specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi rozwiązaniami. W ramach prowadzonej praktyki opieram swoje relacje z Klientami na obopólnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. W swojej pracy skupiam się na optymalizacji rozwiązań oraz zagwarantowaniu Państwu obsługi na najwyższym poziomie.

 

Siedziby prowadzonej przeze mnie kancelarii znajdują się przy ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 22 w Białymstoku oraz przy ul. Kościuszki 71 lok. 2 w Suwałkach. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż klienci oczekują aktualnie dynamicznej, nowoczesnej i przyjaznej kancelarii adwokackiej, to świadczę pomoc prawną nie tylko na obszarze Suwałk, ale także na terenie całej Polski. W celu zapewnienia wszechstronnej ochrony prawnej współpracuję z kancelariami adwokackimi na terenie Białegostoku, Warszawy oraz Wrocławia.

 

Zapraszam Państwa na spotkanie, w trakcie którego podejmę wyzwanie polegające na ochronie wszelkich praw.

O MNIE

Studiowałem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także na Universitat Salzburg w Austrii. Następnie po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku złożyłem egzamin adwokacki i zostałem wpisany na listę adwokatów. Aktualnie jestem doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Białymstoku oraz Warszawie i Wrocławiu.

 

Posługuję się biegle językiem angielskim.

 

Kancelarie z którymi współpracuję:

http://www.adwokaci.bialystok.pl/

 

http://malicki.wroc.pl/

SPECJALIZACJE

Prawo karne procesowe

Prawo karne jako zespół norm i przepisów prawa reguluje odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwa. Osoby przeciwko którym prowadzone są postępowania karne powinny mieć świadomość przysługujących im praw. Rola adwokata w procesie karnym sprowadza się do zapewnienia optymalnego skorzystania ze wszystkich praw zarówno oskarżonego jak i pokrzywdzonego. W ramach prowadzonej praktyki świadczę pomoc od chwili zatrzymania osoby podejrzanej, przez cały tok postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy ścigania, aż po postępowanie przed Sądem pierwszej instancji oraz przed Sądem odwoławczym. Wielokrotnie również udzielałem pomocy prawnej na etapie sporządzania kasacji do Sądu Najwyższego jak i skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Ponadto oferuję swoją pomoc osobom, które już zostały prawomocnie skazane i ubiegają się o przerwę w odbywaniu kary czy też o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo cywilne majątkowe

Prawo cywilne stanowi niezwykle obszerny zakres stosunków prawnych w dużej mierze regulujących sferę praw majątkowych i niemajątkowych. Stronami tych stosunków w obrocie prawnym są osoby fizyczne oraz osoby prawne.Z kolei dochodzenie roszczeń zarówno przed Sądem jak i w drodze pozasądowego rozwiązania sporu wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych przewidzianych m.in. przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Tym samym osoby, które rozważają realizację swoich praw w pierwszej kolejności muszą określić podstawę swoich roszczeń w przepisach prawa materialnego, a następnie spełnić wymogi formalne. Ponadto osoba, która decyduje się na postępowanie sądowe, musi mieć świadomość kosztów sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń.

Opierając się na dotychczas zdobytym doświadczeniu procesowym oraz wykorzystując bogate orzecznictwo sądów powszechnych jak i dorobek doktryny oferuję kompleksową obsługę prawną spraw cywilno- majątkowych.

Prawo gospodarcze

Istotnym problemem przedsiębiorców jest wiarygodność ich kontrahentów. Wielokrotnie okazuje się, że podmioty z którymi współpracują na co dzień są niewypłacalne lub unikają płatności. W oparciu o dotychczasowe doświadczenie procesowe oferuję pomoc w skutecznym i szybkim dochodzeniu roszczeń przeciwko nierzetelnym klientom. W szczególności świadczę pomoc na etapie konstruowania i popierania pozwu, reprezentowaniem klienta przed sądem, a także egzekwowaniem zasądzonych świadczeń na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo odszkodowawcze

Prawo odszkodowawcze ma na celu naprawę szkody materialnej jak i krzywdy rozumianej jako ból oraz cierpienie, którego doznał poszkodowany. Zazwyczaj pierwszym etapem przy dochodzeniu odszkodowań jest postępowanie likwidacyjne, które jest prowadzone przez ubezpieczyciela. Już w tym momencie pomoc prawna może okazać się niezbędna do zabezpieczenia interesów osoby, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi.

Należy pamiętać, że pomoc profesjonalnych pełnomocników pozwala zoptymalizować szanse na dochodzenie roszczeń pieniężnych przeciwko ubezpieczycielowi. Poszkodowany musi mieć świadomość, iż towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają wyspecjalizowane działy prawne których działalność sprowadza się do minimalizowania zakresu swojej odpowiedzialności. Ponadto procesy w sprawach odszkodowawczych w zasadzie nierozerwalnie wiążą się ze skomplikowanym postępowaniem dowodowym, a w szczególności opiniami sporządzanymi przez biegłych sądowych. Doświadczenie procesowe wskazuje, iż niejednokrotnie osoba poszkodowana nie tylko musi spierać się z profesjonalnym pełnomocnikiem, ale także być świadoma konieczności podważania wniosków płynących z opinii biegłych.

Prawo spadkowe, darowizny i zachowek

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego regulującą przejścia praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy. Co istotne, spadkobiercy muszą mieć świadomość, że przedmiotem dziedziczenia są nie tylko aktywa, ale i pasywa. W szczególności zatem zaleca się pomoc prawną w sprawach spadkowych, w których spadkodawcami są osoby uprzednio prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwa rolne. Warto pamiętać o korzystaniu z usług profesjonalnych pełnomocników w sytuacji, gdy spadkobiercy wyrażają wolę ugodowego rozwiązania sporu. Sprawy spadkowe w zasadzie dotyczą osób najbliższych, a profesjonalne porady prawne mogą przyczynić się nie tylko do nabycia praw majątkowych po zmarłym, ale także pozwolić na zachowanie zdrowych relacji z najbliższymi.

W kontekście rozliczeń majątkowych niezwykle istotnym jest instytucja zachowku. Prawo do zachowku stanowi roszczenie przejawiające się w ochronie interesów najbliższych osób spadkodawcy, które z różnych przyczyn nie otrzymały spadku po spadkodawcy w drodze ustawowego dziedziczenia. W uproszczeniu sprowadza się do dochodzenia przed Sądem zapłaty określonej sumy pieniężnej, której wysokość zależy od wielu okoliczności faktycznych. Zachowek należy do długów spadkowych. Zachowek zabezpiecza interesy najbliższych osób pominiętych w testamencie przez spadkodawcę.

Darowizna jest rodzajem umowy prawa cywilnego, która ma na celu przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy.

W Polsce prawo spadkowe jest regulowane przez księgę czwartą kodeksu cywilnego zatytułowaną ``Spadki``.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne w szczególności reguluje stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki niemajątkowe i majątkowe względem osób trzecich. Ogólnie rzecz ujmując - prawo rodzinne odnosi się w szczególności do spraw regulujących powstanie i ustanie związku małżeńskiego, kontaktów z dziećmi oraz sprawowania władzy rodzicielskiej nad nimi, świadczeń alimentacyjnych pomiędzy małżonkami, a także spraw dotyczących ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.

Wielokrotnie zdarza się, że w celu realizacji swoich praw przed Sądem konieczne jest przeprowadzenie licznych dowodów, co z uwagi na charakter sprawy wymaga ostrożności i wyczucia.

Kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy szczegółowe regulują kwestie związane z prawem rodzinnym, niemniej jednak należy pamiętać, iż każda strona postępowania ma obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń w toku postępowania.

W ostatniej kolejności należy wspomnieć, iż po ustaniu związku małżeńskiego zachodzi konieczność uregulowania kwestii majątkowych. Postępowania dotyczące podziału majątku wspólnego wymagają wielokrotnie wielkiego nakładu pracy oraz dokonania analizy licznych dokumentów. W szczególności problematyczna jest kwestia rozliczania nakładów, jakie dokonywali byli małżonkowie i ich sprawiedliwego rozliczenia w toku postępowania.

W ramach swojej praktyki oferuję pomoc także w powyższym zakresie.

Podejmowane przeze mnie działania obejmują także obszar związany z czynnościami wykonywanymi po zakończeniu postępowania. W szczególności powyższe może być związane z koniecznością wyegzekwowania należnych wierzytelności zasądzonych w sprawie cywilnej bądź gospodarczej.

 

Z powodzeniem wykonuję także czynności zmierzające do uzyskania przez mojego Klienta kwoty związanej z ustanowieniem obrońcy w sprawie karnej, ale także do zasądzenia przez Sąd karny stosownego zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Kancelaria Adwokacka - adwokat Mateusz Ochtera